Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

605989819

800700077

Kruszywa do Infrastruktury Kolejowej

W infrastrukturze kolejowej  kruszywo stosujemy najczęściej jako podsypkę kolejową używaną do budowy drogi kolejowej, w którym 100 % powierzchni ziarn można opisać jako całkowicie przekruszone. Gatunki podsypki są zależne od przetworzenia surowca skalnego (kategorii odpowiednich właściwości),  podsypkę tłuczniową dzieli się na gatunki 1, 2 i 3. Klasy podsypki są zależne od jakości surowca skalnego (kategorii odpowiednich właściwości), podsypkę tłuczniową dzieli się na klasy I, II i III.

Kruszywa CEMEX dla Infrastruktury kolejowej

W ofercie CEMEX posiadamy produkty do budowy linii kolejowych, tramwajowych oraz pozostałej infrastruktury kolejowej. Oferta obejmuje produkty zarówno na warstwy podłoża, ochronne jak i ulepszonego podłoża.

Wymagania dotyczące właściwości fizycznych Kruszyw:

Właściwości Metody badań Wymagania dla materiału klasy:
I II III
Odporność na rozdrabianie Współczynnik Los Angeles LARB wg. PN-EN 1097-2:2000, rozdział 5, w warukach podanych w załączniku C normy PE-EN 13450:2004 LABR≤16 LABR≤24 LABR≤32
Odporność na ścieranie Współczynnik mikroDevala MDE wg. PN-EN 1097-1:2000, w warunkach podanych w załączniku E normy PN-EN 13450:2004 MDE≤7 NPD NPD
Odporność na mróz Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002, zał.B ≤0,5 >0,5 >0,5
Ubytek masy MS wg. PN-E 1367-2:2000, w warunkach wg zał G normy PN-EN 1450:2004 lub ubytek masy F wg PN-EN 1367-1:2001, p.8.2, zał F normy PN-EN 13450:2004 MS≤ 3,0

Lub

F≤1,5

MS≤ 4,0

Oraz

F≤3,0

MS≤ 6,0

Oraz

F≤5,0

Odporność na zgorzel słoneczną (tylko dla podsypki N) 2) Ocena makroskopowa skały po gotowaniu wg PN-EN 1367-3:2002 SB=0 SB <>0 SB <>0
Wzrost współczynnika LA kruszywa wg PN-EN 1097-2:2000 po gotowaniu wg PN-EN 1367-3:2002 SBLA≤ 8 8<SBLA≤16 SBLA >16

1) Wymagania sprawdza się na żądanie zamawiającego w przypadku materiału stosowanego na liniach z prędkościami v>200 km/h
2) W przypadku podsypki z recyklingu R należy deklarować kategorię NPD

 

Zasady doboru podsypki poszczególnych rodzajów, klas i gatunków.

Podsypka według niniejszych warunków
Kategorie linii według warunków technicznych Id-1 Klasa Gatunek
Magistralna (0) 1)2)3) I 1
Pierwszorzędna (1)  2)3) I 1 lub 2
Drugorzędna (2) II 1 lub 2
Znaczenia miejscowego (3) II lub III 2 lub 3
Pozostałe tory (4)  4) III 2 lub 3

1) Przy v>200km/h zaleca się uwzględnienie wymagania dotyczącego ścieralności określanej metodą mikro-Deval
2) Zawartość pyłów w podsypce stosowanej na liniach z prędkościami v>160 km/h oraz tunelach nie powinna przekraczać 0,3%
3) Podsypkę z recyklingu (R ) dopuszcza się bez ograniczeń przy prędkości v<120 km/h przy prędkościach 120<v<160 km/h można ją stosować w najbliższej warstwie pryzmy
4) Z wyjątkiem zautomatyzowanych stacji rozrządowych, na których należy stosować podsypkę naturalną N lub z recyklingu R klasy I lub II, gatunku 1 lub 2
Źródło: Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej ( ILK3b-5100/10/07)

Czym jest podsypka kolejowa

Podsypka jest wykonywana przez kruszenie twardych skał typu: bazalt, granit, sjenit i dolomit Tłuczeń ten odporny jest na uderzanie przy podbijaniu podkładów, wykazuje dużą odporność na ścieranie. Szorstkość i ostre krawędzie sprawiają, że ziarna wzajemnie się zazębiają i dlatego tłuczeń nadaje się doskonale do podbijania podkładów. W torach o małym obciążeniu dopuszcza się stosowanie żwiru, żużla i klińca jako materiału podsypkowego.

Zasady stosowania podsypki poszczególnych rodzajów (N i R), klas i gatunków w torach podano w tabeli poniżej . W przypadku braku materiału wskazanego w tablicy należy stosować materiał lepszy (wyższej klasy lub gatunku).

Lp. Kategoria linii kolejowej Prędkość maksymalna
Vmax [km/h]
Prędkość maksymalna
pociągów towarowych
Vmax [km/h]
Grubość warstw podsypki dla toru głównego / bocznego [cm]
1 magistralne (0) 120 < Vmax ≤ 200 80 < Vmax ≤ 120 30/20
2 pierwszorzędne (1) 80 < Vmax ≤ 120 60< Vmax ≤ 80 25/20
3 drugorzędne (2) 60 < Vmax ≤ 80 50 < Vmax ≤ 60 20/16
4 znaczenia miejscowego (3) Vmax ≤ 60 Vmax ≤ 50 16/13

Zapraszamy do kontaktu!

Oferujemy również wszechstronną pomoc technologiczną w zakresie rozwiązań materiałowych oraz pomoc w badaniach diagnostycznych i kontrolnych, jak również wsparcie we wdrożeniu systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy lub chcecie poznać szczegóły oferty doradztwa technologicznego prosimy o kontakt z działem Jakości.

Bądźmy w kontakcie

CEMEX Polska
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
tel. +48 (22) 571 41 00
e-mail: cemexpolska@cemex.com
www.cemex.pl

CEMEX Zakład Konfekcjonowania
Kruszyw Ogrodowych

ul. Mstowska 10
42-240 Rudniki k/Częstochowy
tel. +48 (34) 321 04 33
e-mail: mateusz.majewski@cemex.com
www.kruszywaogrodowe.pl